Malý fundraisingový slovníček

Úroveň povědomí se udává v procentech. Ukazuje kolik % osob z populace (např. všichni Češi, všechny ženy od 40 let) znají organizaci nebo značku. Stupeň povědomí se dělí do známosti podporované (s předlohou) a nepodporované (bez předlohy). Stupeň povědomí o organizaci může ovlivnit odezvu u dopisů se žádostí o finanční příspěvek

Capital campaign je organizovaná, časově ohraničená fundraisingová kampaň za účelem generování mimořádně vysokých finančních darů a příslibů financí na jeden nebo více definovaných účelů.

Corporate Social Responsibility (společenská odpovědnost firem) – označuje sociální chování firem. V souvislosti s tím, že zodpovědné chování firem vede k trvalému společenskému úspěchu, budou sociální a ekologická hlediska integrována do podnikalské činnosti v interakci s firemními stakeholders. (Zdroj: Evropská unie – Společenská odpovědnost firem: příspěvek k trvalému rozvoji. Luxemburg 2002)

Fundraising.je orientován na dárce. Jde o profesionálně vedený cyklický proces žádosti o finanční podporu, časovou nebo finanční podporu a jejich přijetí.

Fundraisingový cyklus představuje cestu k dárcovství a k obnově dárcovství. Slovo cyklus dává najevo, že se zde jedná o opakovaný kruhový oběh. Jednotlivé komponenty jsou: Zkouška žádosti. Definování cílů. Zjištění potřeb (jaké finanční a věcné výkony bude organizace potřebovat). Analýza potřeb trhu (analýza konkurence, události ve společnosti). Zajistit podporovatele. Zajistit budget. Zhodnotit dárcovský trh. Zvolit fundraisingové metody. Zjistit dárce. Připravit fundraisingový plán. Sestavit komunikační plán. Rozšířit počet spolupracovníků. Otázka finančního daru. Obnovení finančního daru.

Hausliste jsou to všechny adresy, které se nacházejí v databance příslušné organizace, tedy stávající dárci, bývalí dárci a sympatizanti.

Hausmailing tento pojem říká, že dopis se žádostí o podporu bude poslán na stávající dárce, které obsahuje stávající Hausliste.

Zájemce (sympatizant) pod tímto pojmem rozumíme ty adresy, které obsahuje databanka příslušné organizace, ale z těchto adres nikdy organizaci nic nebylo darováno. Jde o osoby, které jakoukoliv formou prokázali zájem o organizaci. Pod hlediskem původu adres se dají jmenovat následující zdroje: petice, došlé telefonní hovory, zájemci o informační materiál, soutěžící při hrách.

Kalte Adressen jsou adresy osob, které nemají žádný vztah k organizaci, tzn. osoby, které neobsahuje databanka příslušné organizace. Na tyto adresy se může psát, ale ne telefonovat! Sem patří také adresy pronajmuté od firem, které adresy pronajímají.

80:20-Regel toto pravidlo říká, že 80% dárců darují 20% celkových finančních darů a naopak.

Mission Statement: Překračuje rámec předlohy a vysvětluje, jak dosáhnout strategicky definovaných cílů. Kroky k mission statementu jsou: Jaké hodnoty ctí organizace? Jaké problémy mají být řešeny? Jak vypadají opatření? Realizuje organizace těmito opatřeními své hodnoty?

Noví dárci jsou osoby, které v průběhu akvicizice nových dárců, poskytnou organizaci finanční dar.

Akvizice nových dárců zahrnuje všechna opatření, kterými jsou generování noví dárci, jako jsou dopis se žádostí o finanční příspěvek an kalte adresy nebo Face to Face-Fundraising.

Prospect mailing je dopis se žádostí o finanční podporu na adresy, které neobsahuje databanka příslušné organizace. Cílem je akvizice nových dárů.

Reminder je marketingová akce, která je prováděna telefonicky nebo dopisem. Má za cíl stávajícího dárce, který v určitém časovém úseku nic nedaroval, „rozhýbat“ k novému finančnímu daru.

Response udává procento osob, které obdrželi dopis s žádostí o finanční příspěvek a finančním příspěvkem na něj reagovali.

Sponsoring je část komunikačního mixu a zahrnuje podporu finanční, služeb nebo věcného plnění sponzora sponzorovaným proti poskytnutí práv ke komunikačnímu využití (reklama, PR...) na bázi smluvní dohody. Oba smluvní partneři mají práva a povinnosti

Uprading je opatření, jak u stávajících dárců zvýšit finanční dary na co nejdelší dobu. V průběhu upgradingu musí být vztah s dárcem upevněn a zintenzivněn.